Ostatnia aktualizacja 2016-08-25
Fundacja
"Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
NIP 954-27-09-372 , REGON 241730045 , KRS 0000366448

Katowice, dnia 15.02.2016r.Sz. P.
Wojciech Bartkowiak
Szef Redakcji Lokalnych
Gazety Wyborczej
ul. Czerska 8/10
00-732 WarszawaZainteresowana strona: Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366448

dot. publikacji w dniu 11 lutego 2016 roku w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej w Katowicach pod tytułem „Profesor zabiera mieszkanie” autorstwa Judyty Watoły


Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,

Działając w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 31 pkt 1 i art. 32 Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku, w związku z opublikowaniem w dniu 11 lutego 2016 roku w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej w Katowicach pod tytułem „Profesor zabiera mieszkanie” autorstwa Judyty Watoły zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe wiadomości, wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w treści wyżej wymienionego artykułu poprzez nieodpłatną publikację sprostowania o poniższej treści:

„Działając w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach oświadczamy, iż:

  1. Nieprawdą jest, iż „zysk na koniec roku ma wynieść prawie 200 tys. zł. Jest z czego spłacić część pożyczki”, gdyż zysk Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach brutto w roku 2013 wynosił 56 tys. zł, natomiast w roku 2014 zysk brutto wynosił 140033,09 zł, z czego kwotę ok. 78 tys. zł stanowią dotacje celowe, które mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na cele zgodne z wolą darczyńców, czyli nie mogły one być wydatkowane na rzecz spłaty wymagalnych należności z umowy pożyczki zawartej z Panią Profesor Kyrcz-Krzemień. Dodatkowo obciążeniem Fundacji są comiesięczne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.
  2. Nieprawdą jest, iż „pełnomocnik prof. Kyrcz-Krzemień (…) proponuje przeniesienie własności”, gdyż wobec braku ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia oraz z uwagi na skalę pożyczki i brak spłaty odsetek i należności bankowych – pełnomocnik Pani Prof. Kyrcz-Krzemień zaproponował rozwiązać kwestię dotyczącą owego zadłużenia w sposób polubowny, przedstawiając Fundacji różne możliwości, gdzie jedną z nich była spłata pożyczki poprzez przeniesienie własności nieruchomości.
  3. Nieprawdą jest, iż „Fundacja zleca wycenę mieszkania. Rzeczoznawca pisze, że warte jest teraz 980 tys. zł”, gdyż Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach celem wnikliwej analizy rynku nieruchomości zleciła dwie wyceny przedmiotowej nieruchomości w niezależnych biurach nieruchomości, uzyskując również drugą wycenę, gdzie wartość przedmiotowego mieszkania została wyceniona na 672 tys. zł
  4. Nieprawdą jest, iż „Prezes Fundacji prof. Mirosław Markiewicz (…) sprzeciwia się oddaniu mieszkania”, gdyż na spotkaniu w dniu 20 października 2014 roku zainteresowanych Stron, w tym Rady i Zarządu Fundacji (łącznie 7 osób) ówczesny Prezes Fundacji prof. Mirosław Markiewicz, po rozważeniu wszystkich aspektów finansowych przy jednoczesnym braku pozytywnej prognozy finansowej w tym zakresie, przychylił się do tej propozycji. Rozwiązanie to zapewniło kontynuację działalności Fundacji na rzecz pacjentów poprzez nieprzerwane udostępnianie mieszkania chorym i ich rodzinom na dotychczasowych warunkach.
  5. Nieprawdą jest, iż „mieszkanie (…) odpłatnie wynajmuje fundacji”, gdyż Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym oraz ustaleniami dokonanymi przez Strony spłaciła całe zobowiązanie względem Pani Profesor Kyrcz-Krzemień, jak również dokonała korzystnego rozliczenia wszystkich nakładów poczynionych na mieszkanie w ramach zawartej wieloletniej umowy najmu mieszkania. Tym samym Fundacja spłaciła swojego największego wierzyciela oraz uzyskała prawo do przedmiotowego mieszkania w celu kontynuacji działalności Fundacji na rzecz pacjentów oraz swoich celów statutowych. Wszystkie nakłady poczynione na mieszkanie przez Fundację podlegają zwrotowi a sama Fundacja ma w dalszym ciągu tytuł prawny do korzystania zarówno z samego mieszkania, jak i tych nakładów na potrzeby realizacji swoich celów statutowych bez ponoszenia z tego tytułu kosztów po swojej stronie.

Nadto wskazujemy, iż ze strony Fundacji nigdy nie było celem dokonywanie jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego na rzecz swoich członków, jak również iż jakakolwiek osoba z organów Fundacji była zmuszana do niekorzystnego działania na rzecz osób trzecich kosztem Fundacji. Wszystkie czynności dokonywane przez Fundację mają na celu tylko i wyłącznie realizację celów statutowych z głównym priorytetem – troską o dobro pacjenta.”

Jednocześnie w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach oświadczamy, iż możliwość działania Fundacji, w tym stworzenia warunków pacjentom po przeszczepach szpiku w specjalnie dostosowanym dla nich mieszkaniu wynika przede wszystkim z wielkiego zaangażowania Pani Profesor Kyrcz-Krzemień.

Podsumowując, przedmiotowe mieszkanie jest udostępniane pacjentom i ich rodzinom nieprzerwanie od 29.10.2013r. stanowiąc urzeczywistnienie idei "szpitala domowego", będącego pomostem między pobytem w szpitalu a powrotem do domu. Powstanie bazy mieszkaniowej dla pacjentów nigdy nie doszłoby do skutku, gdyby nie filantropijny gest Pani Profesor Sławomiry Kyrcz-Krzemień sprzed pięciu lat.

Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach wskazuje, iż przed publikacją przedmiotowego artykułu nigdy nie była proszona o weryfikację informacji dotyczących przedmiotowego mieszkania, nie otrzymała również żadnych zapytań w tej sprawie od autorki publikacji, Judyty Watoły. Etyka dziennikarska, mając na uwadze dobro społeczne i szeroko pojęty obiektywizm, nakazuje wręcz bezstronność, obowiązek weryfikowania wszelkich doniesień czy po prostu zwykłą uczciwość i przyzwoitość. Przedmiotowy artykuł wydaje się być daleki od tych jakże istotnych norm i zasad, co więcej, kreując nieprawdziwy obraz, podważa on fundament działania Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach jakim jest zaufanie społeczne.Z poważaniem
Zarząd Fundacji

Wykonanie Mariusz Matyja