Ostatnia aktualizacja 2016-08-25
Fundacja
"Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
NIP 954-27-09-372 , REGON 241730045 , KRS 0000366448

Katowice, dnia 02.02.2016r.Sz. P.
Wojciech Surmacz
Redaktor Naczelny
wGospodarce.pl
Fratria sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03—903 WarszawaZainteresowana strona: Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366448

dot. publikacji na stronie www.wgospodarce.pl w dniu 23 stycznia 2016 roku artykułu „Lekarska etyka w Katowicach, czyli jak lokum dla pacjentów po przeszczepie szpiku trafiło w prywatne ręce”


Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,

Działając w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 31 pkt 1 i art. 32 Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku, w związku z opublikowaniem w dniu 23 stycznia 2016 roku na portalu www.wgospodarce.pl pod adresem: http://wgospodarce.pl/informacje/22644-lekarska-etyka-w-katowicach-czyli-jak-lokum-dla-pacjentow-po-przeszczepie-szpiku-trafilo-z-fundacji-w-prywatne-rece, artykułu autorstwa zespołu redakcyjnego www.wgospodarce.pl we współpracy Iwony Mareckiej pod tytułem „Lekarska etyka w Katowicach, czyli jak lokum dla pacjentów po przeszczepie szpiku trafiło w prywatne ręce”, zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe wiadomości, wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w treści wyżej wymienionego artykułu poprzez nieodpłatną publikację sprostowania o poniższej treści:

„Działając w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach oświadczamy, iż:

  1. Nieprawdą jest, iż stan finansowy Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach „pozwalał na optymizm, co do możliwości spłaty pożyczki od Pani Profesor Kyrcz-Krzemień w terminie zgodnym z umową”, gdyż zysk Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach brutto w roku 2014 to 140033,09 zł, z czego kwotę ok. 78 tys. zł stanowią dotacje celowe, które mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na cele zgodne z wolą darczyńców, czyli nie mogły one być wydatkowane na rzecz spłaty wymagalnych należności z umowy pożyczki zawartej z Panią Profesor Kyrcz-Krzemień. Dodatkowo obciążeniem Fundacji są comiesięczne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.
  2. Nieprawdą jest, iż to Pani Profesor Kyrcz-Krzemień „w październiku 2014 roku ku zaskoczeniu członków fundacji, zażądała przeniesienia prawa własności mieszkania”. Wobec braku ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia oraz z uwagi na skalę pożyczki i brak spłaty odsetek i należności bankowych – zaproponowała rozwiązać kwestię dotyczącą owego zadłużenia w sposób polubowny, przedstawiając Fundacji różne możliwości, gdzie jedną z nich była spłata pożyczki poprzez przeniesienie własności nieruchomości. Na spotkaniu w dniu 20 października 2014 roku zainteresowanych Stron, w tym Rady i Zarządu Fundacji (łącznie 7 osób) ówczesny Prezes Fundacji prof. Mirosław Markiewicz, po rozważeniu wszystkich aspektów finansowych przy jednoczesnym braku pozytywnej prognozy finansowej w tym zakresie, przychylił się do tej propozycji. Rozwiązanie to zapewniło kontynuację działalności Fundacji na rzecz pacjentów poprzez nieprzerwane udostępnianie mieszkania chorym i ich rodzinom na dotychczasowych warunkach.
  3. Nieprawdą jest, iż „fundacja za pożyczone jej 600 tysięcy złotych wraz z odsetkami miała oddać mieszkanie wartości prawie miliona złotych”, gdyż zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym oraz ustaleniami dokonanymi przez Strony Fundacja spłaciła całe zobowiązanie względem Pani Profesor Kyrcz-Krzemień, jak również dokonała korzystnego dla Fundacji rozliczenia wszystkich nakładów poczynionych na mieszkanie w ramach zawartej umowy najmu mieszkania. Tym samym Fundacja spłaciła swojego największego wierzyciela oraz uzyskała prawo do przedmiotowego mieszkania w celu kontynuacji działalności Fundacji na rzecz pacjentów oraz swoich celów statutowych. Wszystkie nakłady poczynione na mieszkanie przez Fundację podlegają zwrotowi a sama Fundacja ma w dalszym ciągu tytuł prawny do korzystania zarówno z samego mieszkania, jak i tych nakładów na potrzeby realizacji swoich celów statutowych bez ponoszenia z tego tytułu kosztów po swojej stronie.
  4. Nieprawdą również jest to, iż „członkowie Zarządu i Rady Fundacji byli podwładnymi od Pani profesor Kyrcz-Krzemień”, gdyż w skład tych organów Fundacji wchodzą i wchodziły osoby dobrowolnie sprawujące swoje funkcje dla dobra Fundacji, wykonujące różne zawody, z których część na co dzień nie współpracowała na zasadach zależności służbowej z Panią Profesor Kyrcz-Krzemień

Nadto wskazujemy, iż ze strony Fundacji nigdy nie było celem dokonywanie jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego na rzecz swoich członków, jak również iż jakakolwiek osoba z organów Fundacji była zmuszana do niekorzystnego działania na rzecz osób trzecich kosztem Fundacji. Wszystkie czynności dokonywane przez Fundację mają na celu tylko i wyłącznie realizację celów statutowych z głównym priorytetem – troską o dobro pacjenta.”

Jednocześnie w imieniu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach oświadczamy, iż możliwość działania Fundacji, w tym stworzenia warunków pacjentom po przeszczepach szpiku w specjalnie dostosowanym dla nich mieszkaniu wynika przede wszystkim z wielkiego zaangażowania Pani Profesor Kyrcz-Krzemień.

Podsumowując, przedmiotowe mieszkanie jest udostępniane pacjentom i ich rodzinom nieprzerwanie od 29.10.2013r. stanowiąc urzeczywistnienie idei "szpitala domowego", będącego pomostem między pobytem w szpitalu a powrotem do domu. Powstanie bazy mieszkaniowej dla pacjentów nigdy nie doszłoby do skutku, gdyby nie filantropijny gest Pani Profesor Sławomiry Kyrcz-Krzemień sprzed pięciu lat.

Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” z siedzibą w Katowicach wskazuje, iż przed publikacją przedmiotowego artykułu nigdy nie była proszona o weryfikację informacji dotyczących przedmiotowego mieszkania, podczas gdy etyka dziennikarska i obowiązek weryfikowania doniesień nakazuje tego typu postępowanie.Z poważaniem
Zarząd Fundacji

Wykonanie Mariusz Matyja