Ostatnia aktualizacja 2019-05-20
Fundacja
"Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
NIP 954-27-09-372 , REGON 241730045 , KRS 0000366448


STATUT FUNDACJI
„ŚLĄSKIE CENTRUM HEMATOLOGII
I TRANSPLANTACJI SZPIKU”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
  • Sławomirę Kyrcz-Krzemień
  • Małgorzatę Krawczyk-Kuliś
  • Paulinę Reinhard
  • Edytę Szulewę
  • Mirosława Markiewicza
  • Grzegorza Helbiga
  • Zygmunta Zająca
  • Włodzimierza Kuleszę
  • Jana Kurpa
  • Jerzego Marka
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej notariusza Łukasza Roztoczyńskiego w Katowicach, w dniu 3 sierpnia 2010 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statusu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Obszar działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja tworzy oddziały i filie.
 4. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
 5. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji.
 6. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz własną odznaką, ustanowionymi odrębnymi przepisami.
 7. Organem nadzorującym Fundacji jest Minister Zdrowia.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju transplantacji szpiku oraz doskonalenia metod leczenia chorób krwi poprzez:
  1. rozwój bazy materialnej, w tym pokrywanie kosztów remontów Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  2. finansowanie zakupu sprzętu, aparatury medycznej, leków oraz kosztów badań osób fizycznych, związanych z leczeniem chorób krwi i transplantologią,
  3. wspieranie doskonalenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i innych związanych z hematologią poprzez:
   • fundowanie stypendiów naukowych,
   • organizowanie i finansowanie stażów naukowych w kraju i za granicą,
   • organizowanie i finansowanie sympozjów i konferencji naukowych,
   • prowadzenia działalności informacyjnej z zakresu hematologii i nauk pokrewnych,
   • zwrot kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji, takich jak koszty studiów i innych form dokształcania, szkoleń, sympozjów, konferencji itp.
  4. prowadzenie i finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
  1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
  2. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  3. praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
  4. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
  5. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
  6. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
  7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).
 3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
  1. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
  3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  4. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  5. praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
  6. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
  7. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
  8. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
  9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 4. Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000,00 złotych, oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania.

§ 5. Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. Darowizn, spadków i zapisów.
  2. Dotacji i subwencji.
  3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  4. Dochodów z majątku Fundacji
  5. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, przy czym działalność ta jest działalnością dodatkową wobec działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w wymiarze służącym realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Opieka zdrowotna (klasyfikacja PKD: 86)
  2. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (klasyfikacja PKD: 58.1),
  3. Zakwaterowanie (klasyfikacja PKD: 55)
  4. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (klasyfikacja PKD: 47.6),
  5. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach klasyfikacja PKD: 47.7),
  6. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (klasyfikacja PKD: 47.9),
  7. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (klasyfikacja PKD: 68.1),
  8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (klasyfikacja PKD: 68.2),
  9. Pozaszkolne formy edukacji (klasyfikacja PKD: 85.5),
  10. Działalność wspomagająca edukację (klasyfikacja PKD: 85.6),
 5. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

§ 6. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 7. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
 3. Rada Fundacji jest organem stanowiącym akty wewnętrzne Fundacji, opiniodawczodoradczym i wspierającym działalność Zarządu w zakresie działalności Fundacji oraz nadzorczo-kontrolnym.

§ 8. Sposób powoływania Zarządu

Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji

§ 9. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje się na okres trzech lat.
 4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.
 5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 6. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniona przez niego osoba.
 7. Członek Zarządu nie może jednocześnie być członkiem Rady Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10. Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  1. uchwalanie programów działania oraz rocznych, wieloletnich planów finansowych fundacji;
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 11. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch Członków Zarządu łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego.

§ 12. Rada Fundacji

Rada Fundacji liczy od 2 do 6 osób.

§ 13. Kadencja i skład Rady Fundacji

 1. Połowę składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy, natomiast pozostałych członków Rady powołuje Rada w aktualnym składzie. Radę pierwszej kadencji powołują w całości Fundatorzy
 2. Kadencja Członka Rady trwa trzy lata.
 3. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatorów.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą w razie: śmierci jej członka, prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub odwołania przez uprawnionego do powołania członków Rady oraz złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa i Członków Rady Fundacji.
 6. Z zastrzeżeniem ust.6 członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). Podstawą przyznania świadczeń jest uchwała Rady.
 8. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 14. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność może wspomagać cele Fundacji.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji,
  2. uchwalanie regulaminów organów Fundacji
  3. wybór Zarządu
  4. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania zadań
  5. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu
  6. dokonywanie rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji.
  7. bieżąca kontrola rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
 4. Zasady działania Rady i miejsce posiedzeń określa regulamin Rady.
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów „za” do „przeciw” przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 15. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Zabrania się :
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie prawidłowości Korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 16. Zmiana statutu Fundacji

 1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć wykreślenia pierwotnego celu Fundacji.
 2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji

ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 17. Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inna Fundacją podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji.

§ 19. Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzyciela;
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 20. Przekazanie środków majątkowych Fundacji pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

Wykonanie Mariusz Matyja